Oltalom Óvoda

Ballagás 2024

Ballagás 2024. június 08.

https://www.facebook.com/watch?v=423156333885720

Tehetség Gála

2024. május 24. Tehetség Gála

 

Nagysikerű évzáró gálaműsorunkon bemutatkoztak az alábbi

tehetségműhelyek:

„Örökmozgók” Sport Tehetséggondozó Műhely

„Színvarázs” Kreatív Tehetséggondozó Műhely

„Döngicsélő” Zenei Tehetséggondozó Műhely

„Bűvös Manók” Drámai Tehetséggondozó Műhely

„Tudorka” Környezeti Tehetséggondozó Műhely

„Toporgó” Gyermektánc Tehetséggondozó Műhely

Tavaszi kiállítás

2024. 05. 13. Óvodánk tavaszi kiállítás megnyitója, melyet „Városunk kincsei” címmel FAZEKAS PÉTER a Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda igazgatóhelyettes rajzaiból rendeztünk.

Nyílt napok óvodánkban

Nyílt napok óvodánkban

2024 április 08.-18.-ig

Ezúton is köszönjük a szülők és pedagógus kollégák érdeklődését!

Beiratkozás és nyílt nap leendő elsősök számára

Beiratkozás és nyílt nap leendő elsősök számára

Iskolánkban a leendő elsősök és szüleik számára nyílt napot tartunk április 11-én 16:00-tól.

A beiratkozással kapcsolatosan az alábbi linkre kattintva találnak információt:

Beiratkozás

 

Óvodai beiratkozás 2024

Óvodai beiratkozás 2024

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

 

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (2) b) pontja szerint: "A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról."

 A nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése szerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

 A Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója fenntartásában működő óvodák nyitottak mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény vallási elkötelezettségét, gyermeküket keresztény szellemiségű óvodai nevelésben kívánják részesíteni és maradéktalanul elfogadják a vallásgyakorlással kapcsolatos óvodai gyakorlatot, amelyet az intézményi alapdokumentumok rögzítenek.

 A jogszabályi előírások alapján a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója a 2024/2025. nevelési évre vonatkozóan a fenntartásában működő óvodákban a beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

 

Óvodai beiratkozás időpontja:

Oltalom Tagóvoda: 2024. április 17.-23. 7-16 óra

Rakacaszendi Tagintézmény: 2024. április 18-19. 8-15 óra

 

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évben az iskolai nevelésre-oktatásra készíti fel.

 Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás napján jön létre.

 A szülő az óvodai nevelésre köteles gyermekét köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni.

 Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában (a gyermek lakcímkártyáján) a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 Azon kisgyermekek esetében, akik 2024. szeptember 1. és 2025. február 28. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket az óvodában.

 A nevelési év első napja 2024. szeptember 1., az utolsó napja 2025. augusztus 31.


Az eljárás rendje:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A jelenleg az intézmény bölcsődéjében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

 A felvételről az óvoda igazgatója dönt. Óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határideje a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap. (R. 20. § (1a) h))

Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi (esetleges átvételi) kérelemnek helyt adó döntését írásban közli a szülővel. A kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda saját belső szabályzatában meghatározott szempontok szerint alakítja ki a felvehető gyermekek sorrendjét.

 A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-       a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat;

-       a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány;

-       a gyermek TAJ kártyája;

-       a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és a lakcímét igazoló hatósági igazolvány;

-       a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás;

-       a sajátos nevelési igenyű gyermekek esetében az óvodai ellátáshoz szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata (intézményi kijelölés);

-       ahol csak az egyik szülő  gyakorolja a szülői felügyelet jogot, abban az esetben a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum;

-        nem magyar állampolgár esetén: a gyermek státuszát igazoló dokumentum. A szülőnek igazolnia kell, milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

Az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentést kérése:

A szülő előzetesen, tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. (Nkt. 8. § (2))

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda igazgatójánál (R. 20. § (2c)).

Eljárás az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése esetén:

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét a nevelési évben várhatóan külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda igazgatóját is.

 Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről:

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. Az egyes intézményekben az integráltan ellátható gyermekek körét az óvoda hatályos alapító okirata rögzíti.

 Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetére vonatkozó jogkövetkezményekről:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) a) pontja alapján szabálysértést követ el az a szülő vagy törvényes képviselő és így ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét a megadott időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét a jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja.

 A jogorvoslati eljárás szabályai az óvodai felvétel elutasítása esetén:

Az óvodai felvételt elutasító óvodai határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához. (Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója, 3526 Miskolc, Szeles u. 59., Bialkó Mária igazgató.) A kérelmet írásban, az óvoda igazgatójánál kell benyújtani.

 A 2024/2025-ös nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatos teendőkről, illetve az óvodák működésére vonatkozóan a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója fenntartásában működő óvodák honlapján érhetők el tudnivalók. 

Az óvodai beiratkozással kapcsolatban további információ közvetlenül az óvodától kérhető.

 

Barta József 

Főigazgató

sk.

 

 

                                                                     

Március 15.

A jeles napok megünneplése kiemelt fontosságú az óvodánk életében. Nincs ez másként az 1848-as forradalomra való emlékezés esetében sem. Ilyenkor alkalmunk nyílik a történelmi alakok, hősök és sorsfordító eseményekről beszélgetni, ám a tények elsorolása mellett legfőbb feladatunk a nemzeti érzést erősíteni gyermekeinkben, mindezt játékos keretek között.

Óvodáink nyári zárva tartása

Óvodáink nyári zárva tartása

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Tisztelt Szülők!

 

Óvodáink nyári zárva tartása a következőképpen alakul:

 

Oltalom Tagóvoda

 

  1. július 29-augusztus 16. első nevelési nap: augusztus 21

Ügyelet a zárva tartás alatt:       Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde

3770 Sajószentpéter Élmunkás utca 2.

 

 

Rakacaszendi Tagintézmény óvoda

 

  1. július 01-19. első nevelési nap: július 22.

Ügyelet a zárva tartás alatt:       Oltalom Tagóvoda

                                               3780 Edelény Miklós Gyula út 3.

 

 

                                                                                                                      Barta József

                                                                                                                      főigazgató s.k.

Farsang

Véget ért a farsangi időszak.

Köszönjük szépen a szülői munkaközösségi tagoknak és minden segítő szülőnek a közreműködést!

Élményeink képekben!

Korisuli

2024. januárjában több ízben is részt vehettek nagycsoportos óvodásaink a Korisuli programján. Gyermekeink gyönyörű környezetben tanulhattak korcsolyázni szakember segítségével. Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki lehetővé tette számunkra ezt az élményt!